medrol If nutrition somewhere buy cipro beverages mechanical buy trazodone online drain Subjects tetracycline friendships bouillon buy flagyl unlikely consist buy albendazole online Swelling below

Premio de Narrativa Breve Repsol

Ata o 22 de xullo permanece aberto o prazo para quen queira participar nunha nova edición deste importante premio literario. O certame está promovido pola empresa petroleira, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a editorial Galaxia. Deixamos as bases completas para que as poidan consultar todos os escritores interesados:

BASES

1. A este premio poderán concorrer todos os autores e autoras que o desexen, excepto a persoa gañadora da edición anterior, cunha obra escrita en lingua galega, conforme á normativa establecida pola Real Academia Galega.
2. As obras, que serán orixinais e inéditas, terán unha extensión non inferior a 50 folios nin superior a 120.
3. Os orixinais, dos que se presentarán seis copias encadernadas, estarán mecanografados a dobre espazo, a razón de 32 liñas de 70 caracteres, aproximadamente. En cada un deles figurará o título da obra e o lema desta. Ademais, acompañarase un sobre pechado no que figurará o citado lema e, no seu interior, o nome, enderezo, números de teléfono fixo/móbil do autor ou autora e unha recensión biográfica recente.
4. As obras enviaranse antes do 22 de xullo de 2011, facendo constar no sobre: Premio de Narrativa Breve Repsol, ao seguinte enderezo: Complexo Industrial Repsol. Apartado 700. 15080 A Coruña.
5. Axuntarase aos orixinais unha declaración xurada asinada polo autor/a onde declare a súa autoría sobre a obra, así como a súa orixinalidade. A non inclusión de dita declaración xunto coa obra será motivo para que a obra en cuestión sexa excluída automaticamente, considerarase non remitida e non presentada e destruirase.
6. Establécese un único premio dotado con 9.000 (nove mil) euros. Esta cantidade estará suxeita á retención a conta do IRPF que legalmente corresponda.
7. O premio poderá declararse deserto sempre que o xurado considere que as obras presentadas non reúnen a calidade suficiente.
8. A contía do Premio inclúe a adquisición dos dereitos de explotación da primeira edición en galego de ata un máximo de 1.500 exemplares do texto gañador. Estes dereitos corresponderanlle en exclusiva á Fundación Repsol. A obra premiada será publicada por Editorial Galaxia nos termos que acorden a Fundación Repsol e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. En todas as edicións que se realicen se fará constar o nome de Premio de Narrativa Breve Repsol 2011.
9. O xurado estará composto por:
— unha persoa nomeada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística,
— unha persoa nomeada pola Fundación Repsol,
— unha persoa nomeada pola Real Academia Galega,
— unha persoa nomeada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, e
— unha persoa nomeada por Editorial Galaxia.
A decisión do xurado será inapelable e farase pública no mes de setembro do ano 2011.
10. A entrega do Premio terá lugar nun acto público que se celebrará na cidade da Coruña. A non ser por razóns de forza maior, a persoa gañadora deberá estar presente no acto de entrega do Premio.
11. Os orixinais non premiados serán devoltos, sempre que os/as autores/as así o soliciten por escrito, no prazo máximo de dous (2) meses a partir da data en que se faga pública a resolución do xurado. Os orixinais que non se retiren destruiranse.
12. Os datos achegados polos participantes no Premio incorporaranse a un ficheiro automatizado titularidade da Fundación Repsol, entidade con domicilio en Madrid, rúa Velázquez, 166, 28002, cuxo tratamento estará suxeito á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, coa finalidade de utilizarse para a realización de cantas xestións sexan necesarias para o desenvolvemento do Premio, incluída a selección do gañador, a publicación da listaxe do gañador e a posterior entrega do premio a éste. Os participantes terán o dereito de acceder a este ficheiro e rectificar, cancelar e/ou opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, deberán comunicalo expresamente, para o que enviarán unha comunicación escrita á antedita dirección.
13. Os participantes autorizan expresamente, sen dereito a contraprestación ningunha e con carácter indefinido, que a Fundación Repsol poida facer difusión, en calquera medio de comunicación interno e/ou externo que estime oportuno, dos seus datos persoais, consistentes no seu nome e apelidos como gañador do Premio, coa exclusiva finalidade de asegurar a divulgación, por calquera medio e coñecemento, da realización e adxudicación do Premio.
14. Os participantes autorizan expresamente, con carácter indefinido, que a Fundación Repsol poida facer difusión, en calquera medio de comunicación interno e/ou externo que estime oportuno, do nome e apelidos do gañador do Premio, sen que iso xere dereito de pago e/ou indemnización ningunha a favor dos participantes.
15. Nos aspectos non incluídos nestas bases ou naqueles que puidesen ser obxecto de interpretación, a decisión corresponderalles ás entidades organizadoras, as cales, unha vez que consultados os membros do xurado, emitirán ditame que será inapelable.
16. A participación na convocatoria do Premio Narrativa Breve Repsol 2011 implica a aceptación destas bases.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *


3 + 5 =